გაზიარება:

სარდანიშვილი ნათია

    სარდანიშვილი ნათია
    ოჯახის ექიმი უკან